Menu
bg en ro

Индустриален мениджмънт

Гроутуей ЕООД е Българска компания специализирана в областта на индустриалния мениджмънт. Създадена през 2019г., фирмата прилага дългогодишния опит в управление и оптимизации на водещи български и чуждестранни индустриални предприятия на своят основател Владимир Георгиев.
БАЗОВИ  ОПТИМИЗАЦИИ

БАЗОВИ
ОПТИМИЗАЦИИ

Екипът  на Гроутуей разработи разбираем, ефективен и лесен за прилагане модел за оптимизация на оперативните процеси в едно индустриално предприятие. Детайлна картина на текущата ситуация, времево обвързан план за изпълнение на коригиращите действия и съпътстващи програми за развитие на екипите са само част от инструментите които нашите клиенти разпознават като печеливши. Нашият екип се ангажира с изпълнението на проекта и достигането на планираните резултати.
СТРАТЕГИЧЕСКИ  ОПТИМИЗАЦИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ОПТИМИЗАЦИИ

Заедно с нашите партньори създаваме дългосрочна визия за  развитието на техния бизнес. На тази база създаваме конкретен (стъпка по стъпка) план за реализиране на заложените цели. Съдействаме за изграждането на необходимите екипи и делегиране на  правомощия. Поемаме управлението, изпълнението и комуникацията на проекта.
ДРУГИ

ДРУГИ

Дизайн на CRM системи. Специалистите на Гроутуей създават модел на вътрешнофирмените процеси. Моделът се оптимизира с цел постигане на по-добра ефективност. На база одит се проверява съответствието на ERP/CRM системите със създадения модел. Всички разминавания или липси се коригират.
Оптимизация на веригата за доставки. Разработваме детайлна карта на стоковите и стойностни потоци в дадена компания. Установяваме точките в които има неефективно управление на потоците (напр. стокови натрупвания или стойностни забавяния). Екипа ни разработва и предлага необходимите промени в организацията, за отстраняване на загубите.Обучение и развитие на екипи:
Развитие на екипи. Гроутуей ЕООД предлага широка гама от услуги свързани с развитието на екипи. От мотивационни курсове и тиймбилдинг дейности до обучение и сертифициране на служители за извършването на специфични дейности.