БАЗОВИ  ОПТИМИЗАЦИИ

БАЗОВИ
ОПТИМИЗАЦИИ

Екипът  на Гроутуей разработи разбираем, ефективен и лесен за прилагане модел за оптимизация на оперативните процеси в едно индустриално предприятие. Детайлна картина на текущата ситуация, времево обвързан план за изпълнение на коригиращите действия и съпътстващи програми за развитие на екипите са само част от инструментите които нашите клиенти разпознават като печеливши. Нашият екип се ангажира с изпълнението на проекта и достигането на планираните резултати.
СТРАТЕГИЧЕСКИ  ОПТИМИЗАЦИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ОПТИМИЗАЦИИ

Заедно с нашите партньори създаваме дългосрочна визия за  развитието на техния бизнес. На тази база създаваме конкретен (стъпка по стъпка) план за реализиране на заложените цели. Съдействаме за изграждането на необходимите екипи и делегиране на  правомощия. Поемаме управлението, изпълнението и комуникацията на проекта.
ДРУГИ

Дизайн на процеси в ERP/CRM ситеми

Специалистите на Гроутуей създават модел на вътрешнофирмените процеси. Моделът се оптимизира с цел постигане на по-добра ефективност. На база одит се проверява съответствието на ERP/CRM системите със създадения модел. Всички разминавания или липси се коригират.